Elbolaget Syd i Helsingborg AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EC) som gäller från och med 25 maj 2018. Denna Integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in. Denna policy finns tillgänglig på www.elbolagetsyd.se.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med Elbolaget Syd i Helsingborg AB, eller inför att Elbolaget Syd i Helsingborg AB ingår avtal med dig. Elbolaget Syd i Helsingborg AB kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som Elbolaget Syd i Helsingborg AB har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare

Om du kontaktar Elbolaget Syd i Helsingborg AB per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Elbolaget Syd i Helsingborg AB behandlar dina personuppgifter för att Elbolaget Syd i Helsingborg AB ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Elbolaget Syd i Helsingborg AB, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

Elbolaget Syd i Helsingborg AB har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om Elbolaget Syd i Helsingborg AB och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss, genom att använda dig av länken som alltid finns med i vår e-post vid utskick, eller genom att kontakta oss enligt nedan.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Elbolaget Syd i Helsingborg AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).

För att ingå avtal med Elbolaget Syd i Helsingborg AB är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. Elbolaget Syd i Helsingborg AB kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från Elbolaget Syd i Helsingborg AB.

Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.  

Lagring och behandling

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Elbolaget Syd i Helsingborg AB.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB kommer därefter att spara sådana uppgifter som Elbolaget Syd i Helsingborg AB enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB sparar kontaktuppgifter för marknadsföring och information. Elbolaget Syd i Helsingborg AB sparar sådana uppgifter i maximalt två år från det datum då uppgifterna lämnades. Har uppgifterna lämnats före den 25 maj 2018 sparas uppgifterna i två år från det datumet. Vill du inte längre ha sådan marknadsföring och information kan du meddela oss detta och då raderar vi de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om Elbolaget Syd i Helsingborg AB behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Säkerhet

Elbolaget Syd i Helsingborg AB behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (Art 5). Elbolaget Syd i Helsingborg AB behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada.

Elbolaget Syd i Helsingborg AB använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet och dennes underbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kontaktformulär

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kamerabevakning
Delar av Elbolagets område och lokaler är övervakade med kameror för att skapa trygghet och säkerhet för våra medarbetare, kunder, leverantörer, partners och andra som vistas på området. Med dem förebygger vi brott. Bevakade områden har tydlig skyltning som visar att området är övervakat.

Ändringar i denna integritetspolicy

Elbolaget Syd i Helsingborg AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Elbolaget Syd i Helsingborg ABs hemsida.

Kontaktinformation

Elbolaget Syd i Helsingborg AB
Muskötgatan 25
254 66 Helsingborg
info@elbolagetsyd.se

Växel 042-120670